Nyky-yhteiskunta on monin tavoin melko kylmä yhteiskunta, mikä näkyy kovina arvoina ja taloudellisen menestyksen suurena arvostamisena. Se näkyy myös esimerkiksi teknisten alojen huomattavan paljon suurempina palkkoina kuin hoito- ja kasvatusalojen. Kuitenkin juuri ihmisresurssit ovat yrityksissä erityisen tärkeitä eikä niitä pitäisi hukata tai aliarvioida. Vaikka onnistuttaisiin luomaan millaisia robotteja tahansa, eivät robotit silti pysty suoriutumaan tehtävistä, joissa vaaditaan inhimillistä kohtaamista. Onkin aika nostaa ihmisresurssit huomion ja arvostuksen keskiöön ja niitä tulee alkaa vaalia aivan uudenlaisella tavalla – ja juuri siitä tässä artikkelissa on kyse!

Työpaikan yhteishenki on tärkeä menestyksen luoja

Työpaikan me-hengellä eli yhteishengellä on tärkeä merkitys yrityksen menestykselle. Kun työntekijät ovat valmiita ponnistelemaan yhteisten tavoitteiden eteen yhtenä rintamana ja kun kaikille tässä rintamassa on täysin selvää, mitä nämä tavoitteet, joita kohdin ponnistellaan ovat, alkaa tuloksia syntyä. Tästä syystä onkin erittäin tärkeää visioida työpaikan tavoitteet konkreettisiksi tavoitteiksi, jotka ovat kaikille työyhteisön jäsenille päivänselviä. Muutoin ollaan pian tilanteessa, jossa yritys muistuttaa ulapalla seilaavaa venettä, jossa ei ole navigaattoria eikä kapteenia ja jota soudetaan ja huovataan milloin mihinkin suuntaan. Tällainen vene ei koskaan saavu vastarannalle.

Yhteisen tavoitteen konkretisoimisen on lisäksi todella tärkeää, että työpaikalla vallitsee hyvä henki. Työpaikkakiusaamisen kipinät olisikin kitkettävä heti alkuunsa, sillä jos jollakulla ei ole työyhteisössä hyvä olla, jää hänen täysimääräinen työpanoksensa helposti saavuttamatta. Huonosti voiva ja työpaikalla viihtymätön työntekijä sairastuu helposti ja saattaa jopa hakea sairaslomaa alhaisemmalla kynnyksellä. Hän alkaa myös helposti kokea töihin lähtemisen vastenmielisenä, minkä vuoksi hänen on lähes mahdotonta saada itsestään täyttä työtehoa irti.

Työntekijöiden jaksamisen ylläpitäminen

Työyhteisöissä on tärkeää huolehtia ihmisresursseista ja tukea niiden jaksamista sekä hyvinvointia. Ensinnäkin edellä mainittu työyhteisön hyvä henki sekä työpaikkakiusaamisen nollatoleranssi ovat erittäin tärkeitä työntekijöiden jaksamiselle. Toiseksi erilaiset virkistäytymis- ja ryhmäytymispäivät voivat auttaa työntekijöitä jaksamaan työssään sekä luomaan ryhmähenkeä työyhteisön sisällä. Tällaisten päivien tulisi sisältää rentoa yhdessäoloa, joka antaisi tilaisuuden tutustua toisiin myös työpaikan ulkopuolella.

Liikunnalliset retkipäivät ja hyvinvointipäivät työyhteisön kesken auttavat kohottamaan sekä työntekijöiden fyysistä että psyykkistä hyvinvointia. Samalla ne auttavat työntekijöitä löytämään yhteisen sävelen. Burn out on valitettavan yleinen nykyajan ilmiö, jota voitaisiin ehkäistä, jos siihen osattaisiin puuttua oikealla tavalla riittävän ajoissa. Jos burn out pääsee kehittymään riittävän pahaksi, on sillä vakavia seurauksia niin yksittäisen työntekijän kuin koko työyhteisönkin pärjäämiseen. Tästä syystä olisikin tärkeää huomata, jos työntekijöissä alkaa esiintyä uupumisen merkkejä ja uskallettava luoda asianmukaisia väliintuloja riittävän varhaisessa vaiheessa, jotta totaalinen loppuunpalaminen voitaisiin estää.

Työpäivän aikana työntekijöillä tulisi olla mahdollisuus pitää riittävästi taukoa riittävän viihtyisissä tiloissa. Ruoka- ja kahvitaukojen merkitys korostuu hektisessä ja vastuullisessa työssä. Taukotilojen miellyttävällä sisustuksella voidaan viestittää työntekijöille, että heidän hyvinvointinsa on tärkeä asia yrityksen johdolle ja että heistä välitetään ja halutaan pitää huolta. Asiantunteva työterveyshuolto on tärkeä keino parantaa työntekijöiden jaksamista. Tähän kannattaisikin yrityksissä panostaa.

Yrityksen johdolla on suuri vaikutus siihen, kuinka hyvin työntekijät työssään jaksavat. Reilu kohtelu johdon taholta auttaa työntekijöitä jaksamaan ja tuntemaan itsensä ja työnsä tärkeiksi. Jos taas yrityksen johtamisessa ja työntekijöiden kohtelussa olisi toivomisen varaa, ovat työntekijät tavallista suuremmassa vaarassa uupua epämääräisen ohjeistuksen ja epäreilun kohtelun vuoksi. Työntekijöiden on tärkeää tietää, mitä ovat tekemässä ja että heidän työpanostaan arvostetaan. Ilman tätä tunnetta on vaikea jaksaa koko työuraa tehokkaana ja hyvinvoivana työntekijänä, joka antaa työyhteisölle kaikkensa.