Puhuttaessa mentoroinnista ja henkisestä valmennuksesta, nousee usein esiin hiljaisen tiedon käsite. Kerromme tässä artikkelissa mitä hiljainen tieto on ja miksi sen siirtäminen toimijalta toiselle on niin kovin tärkeää.

Mitä hiljainen tieto on?

Hiljainen tieto on sanatonta tietoa. Se ei useinkaan ole huomion keskipisteenä tai sen kohteena. Se saattaa olla erityisen henkilökohtaista tietoa, joka voi perustua esimerkiksi ihmisen omiin kokemuksiin. Toisaalta hiljainen tieto saattaa olla myös kehon tuottamaa tietoa, jota ei ole helppo jakaa.

Hiljaisen tiedon käsitteellä voidaan viitata myös tietoon, joka pitää sisällään tietyn taidon. Hiljaista tietoa voi siis olla esimerkiksi tieto siitä, kuinka takki ommellaan. Takin ompelun ohjeistaminen tekstinä ei ole kovin helppoa. Myöskään takin ompelun opettaminen vaihe vaiheelta ei ole kovin helppoa. Tämä on hyvä esimerkki siitä, kuinka usein tiedämme jostakin asiasta paljon enemmän kuin saamme sanottua ääneen. Tiettyjen asioiden sanoittaminen on haastavaa eikä kaikista ratkaisuista puhuminen ole aina kovin helppoa. Ratkaisujen perusteleminen ulkopuolisille voi olla vieläkin haastavampaa.

Mentoroinnilla pyritään siihen, että mentoroitava ja hänen organisaationsa voisivat kehittyä ja siirtää myös arvokasta hiljaista tietoa eteenpäin. Hiljaisen tiedon omaksumisella voi olla kauaskantoiset seuraukset niin mentoroitavan itsensä kuin hänen organisaationsakin menestyksessä.

Mentoroinnin kautta hiljaisen tiedon siirtoon

Mentoroinnin kautta voidaan siirtää myös hiljaista tietoa kokeneemmalta mentorilta kokemattomammalle mentoroitavalle ja juuri tämä on yksi mentoroinnin voimakkaimmista salaisista aseista. Koska mentorointi perustuu luottamukseen ja vuorovaikutukseen, on sen kautta parhaimmillaan mahdollista siirtää toimijalta toiselle sellaistakin tietoa, jota on ääneen vaikea sanoittaa. Läheinen ja luottamuksellinen vuorovaikutus tekee tämän mahdolliseksi.

Hiljaisen tiedon siirtäminen on oikeastaan yksi mentoroinnin tärkeimmistä tavoitteista ja saavutuksista, sillä tällaista tietoa on vaikea siirtää mitenkään muutoin. Tietyt asiat voi oppia vain läheisessä vuorovaikutuksessa alan taitajan kanssa, eikä niitä voi oppia kirjoista lukemalla.

Miksi nyky-yhteiskunnassa esiintyy hiljaisen tiedon panttaamista?

Nyky-yhteiskunnassa puhutaan jopa oman hiljaisen tiedon panttaamisesta, minkä vuoksi mentoroinnin tarjoama tilaisuus jakaa omaa hiljaista tietoa on erityisen arvokas. Panttaamiseen voi olla monia syitä. Osa oman alansa taitajista saattaa pantata hiljaista tietoaan, koska haluaa näin vahvistaa asemaansa organisaatiossaan. Työntekijöiden kiihkeä kilpailu toistensa kanssa sekä kateus saattavat aiheuttaa tilanteita, joissa osa kokeneemmista työntekijöistä saattaa kokea tarvetta pantata omaa hijaista tietoaan.

Osa kokeneista työntekijöistä ei halua jakaa hiljaista tietoaan, jotta toiset eivät pystyisi kopioimaan hänen työtapojaan ja siten kilpailemaan hänen kanssaan samoilla työmarkkinoilla ja samoista työtehtävistä. Osa saattaa jopa pelätä, että jos omaa hiljaista tietoa sekä muuta tietämystä jakaa liian laajasti, on vaarassa tehdä itsensä työpaikalla tarpeettomaksi. Myös huonot henkilökemiat saattavat estää omien tietojen jakamista toisille.

Juuri tästä syystä työpaikoilla on niin kovin tärkeää huolehtia hyvästä työilmapiiristä sekä siitä, että työntekijät ovat sitoutuneita sekä työhönsä että toisiinsa. Kun me-henki on työpaikalla vahva, on oman hiljaisen tiedon jakaminen entistä luonnollisempaa. Tällöin mentorointi voidaan nähdä koko työyhteisöä hyödyttävänä asiana sen sijaan, että mentori näkisi sen itselleen vaarallisena tilanteena, jossa hän ikään kuin luopuu omasta hiljaisesta tiedostaan jonkun toisen hyväksi.